ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

С приемането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), (GDPR – General Data Protection Regulation) от 25 май 2018 г., Европейският съюз (ЕС) регулира обработването, съхранението и използването на лични данни на физически лица от други лица, дружества или организации във всички държави, членове на ЕС.

„Лични данни” означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за идентифициране на физическо лице, като например име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, номер на документа за самоличност, телефонен номер, месторабота/училище, IP адрес  и други.

„Обработване на лични данни“ обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на личните данни, и други.

„Субект на данни“ е всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящият уебсайт muzite.org е официален сайт на Международен младежки фестивал-конкурс на изкуствата “Музите” (ММФИ “Музите” или фестивалът). Фестивалът се организира от Сдружение „Музите” и Община Созопол. Политиката за поверителност (Политиката) съдържа информация за това, как сдружение „Музите“  събира, използва, съхранява и изтрива, или най-общо как обработва Вашите лични данни, защо са необходими и в тази връзка какви са Вашите права.

Когато заредите във Вашия уеб браузър сайт muzite.org и посещавате различни негови страници (независимо дали чрез директно въвеждане на адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

Посетителите на сайта не са длъжни да се регистрират или да предоставят лични данни, за да го разглеждат и да осъществят достъп до неговото публично съдържание.

Публикациите на този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и т.н.) или банери (рекламни изображения) и текстови връзки (links) към други уебсайтове, които са притежание или се управляват от трети страни. Това съдържание се държи по същия начин, както ако сте посетили съответния уебсайт. Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки и други действия в съответствие с тяхната политика за поверителност.

Предоставянето на лични данни се извършва посредством формата за контакт, изпращането на електронно писмо или заявка за участие във фестивала, независимо от избраната форма на заявката и начин на изпращане, и посещение в нашите офиси. Предоставяйки личните си данни във формата за контакт, електронното писмо или заявката за участие във фестивала, в електронен вид или на хартиен носител в нашите офиси, Вие давате съгласието си Вашите данни да бъдат обработвани. Предоставянето на лични данни е доброволно и в резултат от Вашето свободно изразено, информирано и недвусмислено изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието Ви предоставените лични данни да бъдат обработени. Ако не желаете да обработваме Ваши лични данни по начина, описан в настоящата Политика, моля, не ги предоставяйте.

Когато се свързвате с нас чрез формата за контакт, предоставените от Вас лични данни дават възможност да се свържем с Вас и отговорим на Вашите запитвания, като е възможно да запазим копие от тази кореспонденция.

Вие носите отговорност да не предоставяте лични данни на трети лица без тяхното знание и съгласие, тъй като Сдружението няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените ни данни са данни на трети лица. Всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави умишлено неверни данни.

Чрез сайта muzite.org не събираме данни за Вашия социален, икономически и гражданско правен статус, чувствителни данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в политически или синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, за здравословно състояние или данни за сексуален живот.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Администратор на лични данни е Сдружение „Музите“, ЕИК 106620781. Сдружението е вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. Рачо Димчев № 2, ап. 4.

Телефон: 0888512996.

Адрес на електронна поща: fest@muzite.org; muzite_fest@abv.bg. Уебсайт: https://muzite.org/.

Можете да се свържете с нас на горепосочените адрес, телефони и електронна поща.

Информация за община Созопол можете да намерите на  нейния официален сайт: https://www.sozopol.bg/.

4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЕ ОБРАБОТВАТ.

4.1. Не се събират и не се обработват лични данни относно IP адрес,“login” данни и други технологии на вашите устройства, с които достъпвате нашия уебсайт; избрания интернет браузър, устройство, трафик-данни, данни за местоположение, часова зона, операционна система, брой и продължителност на посещения на нашия уебсайт и други комуникационни данни.

4.2. Ако сте ръководител на колектив или солист и желаете да бъдете участник във фестивала.

Събират се и се обработват следните лични данни:

– име, презиме и фамилия;

– телефонен номер;

– електронна поща;

– държава.

Ако представлявате някаква организация (университет, училище, културен дом, читалище, клуб) се обработват още нейното име, административен адрес и уебсайт.

Получените данни в заявките за участие се обработват единствено за целите на фестивала като:

– извършване на предварителен подбор на участниците във фестивала;

– изготвяне на програмите за изява на сцената във фестивалните дни, конкурсите по видове изкуства и възрастови групи на участниците и концертите на лауреатите;

– организиране на съпътстващи мероприятия (майсторски класове, семинари, конференции, уъркшопове, самостоятелни рецитали и концерти, изложби и др.)

– попълването на дипломите, с които се отличават лауреатите на конкурсите, другите специални награди, дипломите за участие, благодарствени писма и други документи по искане на участниците.

За граждани на държави, с които Република България има договори за облегчен визов режим по линия на културния обмен, Сдружение Музите и Община Созопол могат да окажат съдействие за издаване на  визи след предварително подадени списъци и платен депозит за участие във фестивала. Списъците съдържат следните данни:

– име, презиме и фамилия на ръководителите и участниците във фестивала;

– номер на документа за самоличност, от какъв орган е издаден и срок на неговата валидност;

– други данни съгласно действащото законодателство на Р България.

Фестивалните изяви се документират чрез фото- и видеозаснемане. Създадените фото- и аудиовизуални произведения могат да се публикуват на сайта на фестивала и на страниците на фестивала в социалните мрежи, да се издават и разпространяват за неограничен срок, да се използват с рекламна цел, да се излъчват чрез различни частни, национални и обществени медии. Ако даден участник не желае да бъде заснеман, той трябва изрично да заяви това.

4.3. Ако сте физическо (ФЛ) или юридическо лице (ЮЛ), което предоставя услуги за осигуряване на фестивалните и извънфестивалните изяви като изработване на рекламни материали, дипломи, сертификати, купи и медали за награждаване, анализ и SEO, озвучаване и осветление с технически средства,  фото- и видеозаснемане, водещи на концертите, екскурзоводски и преводачески услуги, участие в журито на конкурсите, транспортни и развлекателни услуги, организиране на майсторски класове, уъркшопове и пленери, охрана, други спомагателни дейности, ако желаете да бъдете партньор, медиен партньор и спонсор на фестивала.

Събират се и се обработват следните лични данни:

– име, презиме и фамилия на ФЛ;

– наименование, единен идентификационен код (ЕИК), адрес и материално отговорно лице на ЮЛ;

– телефонен номер;

– електронна поща;

– банкова сметка, в случаите, когато извършваме транзакции по банков път.

Предоставените от вас лични данни дават възможност да се свържем с вас и регламентираме в договори нашите отношенията, права и задълженията съгласно действащото законодателство (включително при преговори, недовели до сключване на договор) и/или изпълнението на сключен договор за ползване на услуги, договори за изработване и покупко-продажба, договори, с които ние възлагаме извършването на определена работа, или изпълнението на услуги и/или поръчки и други, както и за издаване на необходимите счетоводни документи.

5. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН СДРУЖЕНИЕ „МУЗИТЕ“, КАКТО И ДАЛИ СЕ ПРЕДАВАТ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ ИЗВЪН ЕС.

Сдружение „Музите“ предава единствено лични данни за лицата, с които има договорни отношения за покупко-продажба на стоки и услуги, на свързани със Сдружението лица за целите на финансовата отчетност и счетоводното обслужване на Сдружението.

Сдружение „Музите“ не предоставя лични данни на участниците във фестивала на трети страни и не разпространява данни в трети страни и организации, освен в случаите, когато имаме законово задължение да разкрием или споделим данните, които се събират и обработват (спазване на българското законодателство, за да отговорим на съдебна заповед или законно искане от страна на изпълнителната власт).

6. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ.

Сдружение „Музите“ приема, че ще съхранява Вашите лични данни – имена и адрес на електронна поща за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим високо качество на следващите издания на фестивала, да изпращаме поздравителни писма по повод различни празници, поздравления, рекламни материали и покани за участие в следващи издания на фестивала.

Вашите данни могат да бъдат изтрити при искане от Ваша страна.

Сдружението не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

7. ПРАВА НА ЛИЦАТА, ЧИИТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ.

7.1. Право на достъп.

Вие имате право да изисквате и получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. При поискване от Ваша страна Сдружението ще Ви предостави копие от обработваните лични данни, свързани с вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

7.2. Право на коригиране или изтриване (право „да бъдеш забравен“).

Вие може да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Сдружението. Вие имате право свързаните с Вас лични данни да бъдат изтрити, а Сдружението е длъжно да ги изтрие без забавяне, ако не е налице друго основание за законосъобразно обработване . Сдружението не изтрива данни, за които има законно задължение да съхранява.

7.3. Право на ограничаване. 

Вие имате право да изискате от Сдружението да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява да се провери точността на личните данни.

7.4. Право на възражение.

Вие може да възразите по всяко време срещу обработването от Фондацията на лични данни, които се отнасят до Вас.

7.5. Право на преносимост.

Вие може по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас. Когато е технически осъществимо, може да поискате директно прехвърляне на личните данни към посочен от Вас администратор;

За упражняване на посочените по-горе права следва да отправите искане до Сдружението, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Имате възможност да упражните правата си по следния начин:

– с писмо до  Сдружение „Музите“ на пощенски адрес: 1000 София, ул. Рачо Димчев № 2, ет. 1, ап. 4 или на място на същия адрес;

– на телефон: 0888512996;

– с писмо на електронна поща: fest@muzite.org; muzite_fest@abv.bg.

– с формата за контакт на уебсайт: https://muzite.org/

8. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ДА ПОДАДАТ ЖАЛБА.

Всеки субект на данни има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

9. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЗАКОН И ЕВЕНТУАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ, АКО ТЕЗИ ДАННИ НЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ.

Данните, които събираме и обработваме, не се изискват от закона, следователно потребителите доброволно решават дали да предоставят своите данни. Ако не бъдат предоставени, потребителите могат да продължат разглеждането на всички публични ресурси на сайта без последствия за тях.

Ако потребителят желае да бъде участник във фестивала или контрагент в случаите, описани в т. 4.3, то той следва доброволно да предостави своите лични данни, посочени в т.т. 4.2. и 4.3. Анонимно участие във фестивала не се допуска.

10. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ.

Сдружението не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Сдружението си запазва правото да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.